با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته و پیشرفت فیزیکی، واگذاری اراضی صنعتی آماده سازی شده از انتهای سال 1398 آغاز خواهد شد.
فرایند قیمت گذاری زیر نظر سازمان صنایع کوچک و طبق ضوابط قانونی و برای کلیه متقاضیان با قیمت های دولتی خواهد بود.
متقاضیان و علاقه مندان می توانند به منظور آشنایی و اطلاع از تکمیل عملیات اجرایی فاز اول و شروع واگذاری ها می توانند با پیش ثبت نام اولیه در این سایت از اولویت دعوت به هنگام واگذاری بهره مند شوند.