صنایع کیهانی صنعت
صنایع کیهانی صنعت
  • چیدمان واحدها در شهرک صنعتی بر اساس خوشه های صنعتی خواهد بود.
    خوشه های صنعتی، از جمله مباحث کلیدی در طراحی، استقرار و بهره برداری شهرک های صنعتی است که نقش مهمی در بهبود عملکرد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی دارد.
    استقرار واحدهای صنعتی مکمل و مرتبط با هم که در نقش تأمین کنندگان یکدیگر برای محصول نهایی فعالیت می کنند، باعث کاهش جابجایی و حمل و نقل پایانه ای شده و به تبع آن به کاهش قیمت تمام شده منجر می شود. از طرفی امکان هماهنگی های ارتباطات فنی و مهندسی بین تولید کنندگان قطعات مختلف صنعتی که در نهایت منجر به یک ماشین نهایی می شوند که نیز باعث کاهش هزینه های تحقیق و توسعه خواهد شد.

    • در طراحی انجام گرفته برای شهرک صنعتی کیهانی، زمینه استقرار کلیه صنایع در زون های تخصصی به شرح زیر پیش بینی شده است: ( تصویر روبرو)