• اهمیت کانال تأسیسات در شهرک های صنعتی
    در هر شهرک صنعتی تأسیسات زیربنایی اعم از آب، برق، تلفن و گاز و شبکه انتقال فاضلاب دایر می گردد لیکن به خاطر عدم اجرای کانال های تأسیسات، اغلب به صورت دستی اجرا می گردد که مسائل و مشکلات خود را در مرحله بهره برداری و نگهداری به مدیریت شهرک صنعتی تحمیل می کند و این موضوع در کنار تحمیل هزینه های نگهداری باعث تخریب های متوالی زیرساخت و بالاخص زیرسازی معابر می گردد.
    شهرک صنعتی کیهانی نخستین شهرک صنعتی کشور است که نسبت به اجرای کانال تأسیسات در سراسر شهرک صنعتی اقدام نموده است.