عوامل متعددی در قیمت تمام شده مؤثرند. مدیران حرفه ای برای کاهش تک تک آیتم های قیمت تمام شده حساسیت ویژه ای دارند و با انتخاب های درست سعی در کاهش هر یک از عناصر تشکیل دهنده قیمت تمام شده می کنند.

در این میان سرمایه های ثابت اولیه اعم از زمین، تأسیسات و زیرساخت ها بخش مهمی از قیمت تمام شده را تشکیل می دهند.

در کنار این موضوع، کنار تأمین کنندگان پایین دستی و بالا دستی نیز، هزینه های حمل و جابجایی و انبارداری را می تواند تحت تأثیر قرار دهد.

شهرک صنعتی کیهانی با چشم انداز کاهش قیمت تمام شده برای کلیه فعالیت های مستقر در شهرک، یافته های حوزه خوشه های صنعتی هم پوشان را به عنوان الگوی استقرار واحدهای مختلف صنعتی تعریف کرده است.

در این سیستم، واحدهای مختلف تولیدی، مواد اولیه و یا ساخته شده خود را از واحد تولید مستقر در شهرک دریافت داشته و همزمان چنانچه خود کالای صنعتی تولید می کند که می تواند به عنوان عنصر پایین دستی دیگر واحدهای تولیدی قرار گیرد. این فرصت فراهم می شود تا در اختیار مصرف کنندگانی در داخل شهرک قرار دهد.

بررسی ها نشان می دهد که در صورت استقرار نظام مند واحدهای تولید در یک خوشه های صنعتی مکمل بین 3 تا 7 قیمت تأمین مواد اولیه و یا مواد پایه کاهش می یابد.

از طرفی در طراحی زیر ساخت های شهرک، امکانات و خدمات زیر پیش بینی شده است:

1ـ کانال مرکزی تأسیساات که باعث کاهش نگهداری و تأسیسات و زیرساخت های شامل آب، برق، گاز و تلفن خواهد شد.

2ـ استفاده از انرژی های پاک و خورشیدی برای تأمین روشنایی و خدمات عمومی معابر و تأسیسات عمومی

3ـ تأمین انبارهای مرکزی سرپوشیده، روباز، سردخانه، صنعتی

4ـ استقرار گمرک به همراه انبارهای مورد نیاز جهت ترخیص سریع

5ـ دو شبکه آب صنعتی و آب شرب که به طور موازی امکان استفاده از آب صنعتی و با قیمت پایین برای صنایع غیر مرتبط با مواد بهداشتی و غذایی را فراهم می کند.

6ـ استقرار آزمایشگاه های همکار استاندارد

7ـ تأمین دفاتر اداری مشترک